Informacje o projekcie można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Lublin:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/projekty-oswiatowe/odelowazkoawicze/

Projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Wartość projektu ogółem: 1 344 946,96 zł, w tym wartość dofinansowania:

 • ze środków europejskich: 1 133 521,30 zł,
 • ze środków dotacji celowej: 211 425,66 zł.

Projekt realizowany jest przez Gminę Lublin, w partnerstwie z Województwem Lubelskim, Uniwersytetem Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Projekt realizowany jest

 • w 2 szkołach wiodących, tj.:
 1. Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
 2. XXX Liceum Ogólnokształcącym im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie
 • w 7 szkołach współpracujących (5 prowadzonych przez Gminę Lublin, 2 z terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich lub wiejskich).

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia 1 szkoły ćwiczeń, w okresie 01.08.2019-31.07.2021r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych min. 45 nauczycielek i nauczycieli oraz 15 studentów i studentek.

Działania realizowane w projekcie:

 1. Wyposażenie pracowni przedmiotowych (pracownia biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, językowa, informatyczna i matematyczna)w 2 szkołach wiodących o wartości ok. 730 000,00 zł.
 2. Rekrutacja szkół współpracujących i diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem .
 3. Przygotowanie kadry szkoły ćwiczeń (szkolenia i kursy kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej).
 4. Wdrożenie szkoły ćwiczeń (m. in. sieci współpracy i samokształcenia, lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne, praktyki studenckie).
 5. Ewaluacja szkoły ćwiczeń.

Efektem realizacji projektu będzie powstanie szkoły ćwiczeń skupiającej się na doskonaleniu zawodowym nauczycieli w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej, gdzie obecni nauczyciele będą mogli doskonalić swój warsztat pracy, a przyszli, będą mogli doskonalić się pod okiem doświadczonych opiekunów, w nowocześnie wyposażonych pracowniach,

Ponadto projekt przyczyni się do:

 • rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 • zacieśnienia współpracy między szkołami a uczelnią wyższą i placówką doskonalenia nauczycieli, w wyniku której, w przyszłości, będą współtworzyć i mieć wpływ na lokalny system doskonalenia nauczycieli, a także na rozwój zainteresowań młodych ludzi oraz pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej.