XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony http://www.lo30.lublin.eu.

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2018.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 07.12.2020.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 7.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Daniel, adres poczty elektronicznej: jacek.daniel@lo30.lublin.eu Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie ul. Wajdeloty 12  20-604 Lublin.

  • Do budynku prowadzą 4 wejścia. Od ul. Wajdeloty znajduje się podjazd dla wózków. Pozostałe 3 wejścia są od strony ulicy Wallenroda
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety, gabinet dyrektora, biblioteka) na parterze.
  • Do pozostałej części na piętrze prowadzą schody. W szkole nie ma windy.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, damskie i męskie WC.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Przed budynkiem od strony ulicy nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.